top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden.

Versie februari 2022

 

 

Algemene voorwaarden van Logher Fotografie, tevens handelend onder de naam Vastgoed Fotografie Zwolle, statutair gevestigd te Zwolle. Logher Fotografie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08175284.

 

 

Artikel 1 - Definities

Onder onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden betreft algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW);

 2. Opdrachtnemer: Logher Fotografie/Vastgoed Fotografie Zwolle

 3. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf; en diensten en/of werkzaamheden en/of producten van Opdrachtnemer afneemt c.q. opdracht verleent aan Opdrachtnemer;

 4. Opdracht: de overeenkomst(en) van opdracht tot dienstverlening; 

 5. Onder de dienstverlening van de Opdrachtnemer wordt verstaan:

 • het visualiseren van vastgoed middels fotografie, video, digitale tekening, alsmede toekomstige (digitale) technieken e.d.; en/of

 • het digitaal tekenen van plattegronden van vastgoed, alsmede het interactief maken van deze plattegronden; en/of

 • het digitaal bewerken en koppelen van visualisaties van vastgoed door onder meer het realiseren van 360° fotografie en een koppeling van plattegrond aan foto’s en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt; en/of 

 • het inmeten van een woning of bedrijfspand op locatie, alsmede het opstellen van het meetrapport naar aanleiding van de inmeting; en/of;

 • het aanleveren van visualisaties op harddisk of door middel van hosting, alsmede het plaatsen van visualisaties op apparatuur of op externe websites, o.a. funda.nl.

 1. Vergoeding: de vergoeding waartoe Opdrachtnemer in verband met de Opdracht(en), dan wel in verband met verkoop van producten gerechtigd is.

 2. Data Visualisaties: het geheel van door Opdrachtnemer geleverde producten, als voornoemd, daaronder begrepen bewerkte en onbewerkte (hoogte)foto’s, plattegronden en 360° fotografie, inmetingen alsmede beschrijvingen van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden e.d..

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Opdrachtnemer en op alle tot stand gekomen Opdrachten die Opdrachtgevers aan de Opdrachtnemer verstrekken en die door de Opdrachtnemer zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle in het kader daarmee verband houdende werkzaamheden van de Opdrachtnemer inclusief eventuele verkoop van goederen door Opdrachtnemer, ongeacht of deze werkzaamheden of verkopen plaatsvinden op grond van een schriftelijk of mondeling aangegane overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, dan wel een op afstand tot stand gekomen Opdracht.

 2. Onder ´schriftelijk´ wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan berichten verzonden per e-mail.

 3. Indien de Opdracht op digitale wijze in het in artikel 4.1 bedoelde bestelsysteem van Opdrachtnemer door de Opdrachtgever wordt geplaatst, zal deze in het bestelproces middels het aanvinken van een keuzevak instemmen met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op de Opdracht. De algemene voorwaarden zijn middels een link te allen tijde te raadplegen op de website van de Opdrachtnemer (https://www.vastgoedfotografiezwolle.nl/algemene-voorwaarden). De algemene voorwaarden zijn na accordering op voornoemde wijze tevens van toepassing op eventuele opvolgende Opdrachten van de Opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze Opdrachten worden verstrekt. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever zal een exemplaar van de algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever worden toegezonden.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle bestuurder(s) en (middellijke) aandeelhouder(s) van de Opdrachtnemer alsmede ten behoeve van alle personen die voor de Opdrachtnemer werkzaam zijn, zowel werknemers van de Opdrachtnemer als ingeschakelde derden.

 5. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en/of bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover de Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. De Opdracht en deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerder gemaakte afspraken of aangegane Opdrachten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 6. Indien enige bepaling deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg worden vervangen voor een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkel uitbrengen van een aanbieding of offerte door de Opdrachtnemer, verplicht de Opdrachtgever niet tot het aangaan van een Opdracht, deze zijn derhalve vrijblijvend. Omdat het aanbod vrijblijvend is, behoudt Opdrachtnemer het recht voor om een aanbod of offerte aan te passen, te wijzigen of in te trekken door dit voor, of onverwijld na, aanvaarding aan de Opdrachtgever mede te delen.

 2. Indien een aanbod of offerte een geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of de offerte binden de Opdrachtnemer niet.

 4. Het aanbod of offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten, tenzij anders overeengekomen.

 5. Indien een aanbod of offerte beperkt geldig of onder voorwaarden is, zal dit uitdrukkelijk worden vermeld in het aanbod of de offerte.

 

Artikel 4 - Opdracht

 1. Een Opdracht wordt aangevraagd door de Opdrachtgever door invoering in het online bestelsysteem van de Opdrachtnemer,. Dit bestelsysteem is te vinden op https://afspraak.vastgoedfotografiezwolle.nl Na afronding van de bestelling in het online bestelsysteem wordt een opdrachtbevestiging gegenereerd, waarmee de Opdracht tot stand komt. Tevens kan een Opdracht via e-mail, telefoon of WhatsApp worden aangevraagd.

 2. Een eenmaal door de Opdrachtgever zijnde natuurlijk persoon verstrekte Opdracht, kan na verstrekking slechts worden herroepen c.q. beëindigd tot 2 werkdagen voor de afspraak tot uitvoering van de Opdracht. Indien de Opdrachtgever de verstrekte Opdracht niet tijdig herroept c.q. beëindigd, wordt door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever € 50,- exclusief BTW in rekening gebracht. Indien de Opdrachtgever de Opdracht herroept c.q. beëindigd binnen de voormelde termijn, geschiedt dit kosteloos.

 3. De Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Opdracht niet aan te gaan, is hij gerechtigd een Opdracht te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden waaronder begrepen het stellen van zekerheid door de Opdrachtgever voor de nakoming van zijn verplichtingen. Het stellen van nadere voorwaarden naar aanleiding van dit onderzoek kan ook na het aangaan van de Opdracht plaatsvinden.

 4. In de Opdracht wordt een gemiddeld aantal Visualisaties vermeld met de daaraan verbonden vergoeding(en). Deze vergoeding is gebaseerd op een bezoek van de fotograaf van 2 uur. Indien bij uitvoering van de Opdracht blijkt dat de fotograaf langer bezig is vanwege de complexheid c.q. de omvang van het object, c.q. indien blijkt dat meer Visualisaties dan het gemiddelde aantal nodig zij of gewenst zijn, is de Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd voor dit extra werk, bestaande uit een uurtarief ad € 50,- exclusief BTW x het aantal uren boven 2 uur).

 

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

 1. De Opdrachtnemer zal zich naar beste weten en kunnen inspannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren, voor zover uit deze voorwaarden geen resultaatsverplichting volgt. De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Opdracht rekening houden met de redelijke en kenbare belangen van de Opdrachtgever, evenwel met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 5.5.

 2. De Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en de perso(o)n(en) waardoor de Opdracht wordt uitgevoerd. Het staat de Opdrachtgever vrij de Opdracht onder zijn verantwoordelijkheid (mede) te laten uitvoeren door derden. Het bepaalde in artikel 7:404 BW is niet van toepassing op de Opdracht.

 3. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij alle informatie waarvan hij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze de uitvoering van de Opdracht nodig is, tijdig en volledig aan de Opdrachtnemer ter beschikking stelt. Bij gebreke hiervan heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en de uit de opschorting voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie en inlichtingen.

 4. Indien van de Opdracht tevens het inmeten van de maten van een ruimte, dan wel het vermelden van die maten in Visualisaties, onderdeel uitmaakt, dan zal de Opdrachtnemer de Opdracht, behoudens andersluidende schriftelijke instructies, uitvoeren met inachtneming van de voor de makelaarsbranche geldende meetinstructie, gebaseerd op NEN2580.

 5. De Opdrachtgever draagt in algemene zin zorg voor het toegankelijk en representatief zijn van de locatie waar de Opdracht betrekking op heeft, alsmede het beschikbaar zijn van de redelijkerwijs voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke faciliteiten op die locatie. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een Opdracht te weigeren, indien hij meent dat hij de Opdracht vanwege de omstandigheden op de locatie niet naar behoren kan uitvoeren. 

  1. Indien de Opdracht het inmeten van ruimten betreft, gelden de navolgende nadere voorwaarden:

- De ruimte heeft een oppervlakte van niet meer dan 200 m2 en heeft een hoogte van niet meer dan 15 meter.

- De ruimte mag niet geheel omgeven zijn met glas of een ander ondoorzichtig materiaal. 

- De ruimte dient droog te zijn.

- De ruimte dient voor Opdrachtnemer bereikbaar en toegankelijk te zijn.

  1. Indien de Opdracht het fotograferen van een object betreft, geldt dat in geval van neerslag of andere belemmerende weersomstandigheden alleen de binnenzijde van het object gefotografeerd zal worden. In geval van harde wind is het niet mogelijk om hoogtefoto’s te maken. De Opdrachtnemer zal indien de Opdracht niet volledig kan worden uitgevoerd als gevolg van de weersomstandigheden of enige andere belemmering die de Opdrachtgever niet is aan te rekenen, zo spoedig als mogelijk en kosteloos een vervolgafspraak inplannen voor het uitvoeren van de resterende werkzaamheden. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor gevolgen van eventuele vertraging in de afronding van de Opdracht door voormelde belemmeringen is uitgesloten.

  2. Indien de Opdracht het opmaken van plattegronden betreft, dan dient de door de Opdrachtgever aan te leveren informatie en documentatie die nodig is om de Opdracht uit te voeren, duidelijk te zijn. Geschreven tekst dient leesbaar te zijn. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de Opdracht te weigeren indien de door de Opdrachtgever aangeleverde informatie en documentatie niet (volledig) duidelijk en/of niet (volledig) leesbaar is. De Opdrachtnemer heeft voorts het recht om een Opdracht te weigeren, indien het object een oppervlakte heeft van meer dan 400 m2.

 1. Na uitvoering van de Opdracht worden de geproduceerde Visualisaties uitsluitend digitaal beschikbaar gesteld aan de Opdrachtgever, in de vorm van een mp4-, PDF- FML,- of JPEG file.

 2. Op verzoek van de Opdrachtgever voert de Opdrachtnemer wijzigingen door op de door haar vervaardigde producten. Behoudens door de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht gemaakte fouten, heeft de Opdrachtgever recht op maximaal drie revisierondes. Indien er meer dan drie revisierondes door de Opdrachtgever gewenst zijn, dan heeft de Opdrachtnemer recht op een aanvullende vergoeding, die bepaald zal worden op basis van de omvang van de verzochte revisiewerkzaamheden.

 

Artikel 6 -  Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt het auteursrecht op de geleverde Beelden alsmede alle overige rechten van  intellectuele of industrieel eigendom op de door Opdrachtnemer vervaardigde Beelden.

 2. Opdrachtnemer verstrekt de Beelden aan Opdrachtgever met als doel dat deze worden gebruikt voor beheer, verkoop en/of verhuur door Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde partijen van het afgebeelde object, en eventuele promotionele activiteiten die hiermee verband houden door Opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich de Beelden uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met dit doel en vermeldt daarbij steeds het copyright van Opdrachtnemer, dit indien deze door Opdrachtnemer zijn aangebracht. 

 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer, de Beelden voor andere doeleinden dan aangegeven in artikel 6.2 te vermenigvuldigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen, tenzij dit voortvloeit uit de aard van de aanvaarde opdracht.

 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis, daaronder mede begrepen niet direct herkenbare (in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) Beelden van het uitgevoerde werk, voor de eigen bedrijfswerkzaamheden te gebruiken, zulks met inachtneming van bestaande wetgeving op het gebied van Portretrecht, Privacy en de AVG. De vervaardigde producten (tevens aangeduid als: ‘Beelden’) dienen als vertrouwelijk te worden aangemerkt indien Opdrachtgever zulks aangeeft.

 

Artikel 7 - Betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege opgelegde belastingen, tenzij anders vermeld.

 2. Betaling van de overeengekomen vergoeding dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening van Opdrachtnemer binnen de op de factuur aangegeven termijn. Bij gebreke van een termijn vermelding op de factuur geldt een betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum. 

 3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 7.2 genoemde termijn, dan wel niet binnen een eventueel nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de Opdrachtnemer het recht vanaf dat moment wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. Indien de Opdrachtgever handelt vanuit zijn beroep of bedrijf (niet-consument), wordt de handelsrente met 1% verhoogd. Een en ander onverminderd de overige rechten van de Opdrachtnemer.

 4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten die de Opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever handelt vanuit zijn beroep of bedrijf (niet-consument) , worden de buitengerechtelijke incassokosten bij deze vastgesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,00, zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling vereist is.

 5. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in de Opdracht overeen te komen dat de Opdrachtgever een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de vergoeding verschuldigd is vóór aanvang van uitvoering van de Opdracht.

 

Artikel 8 - Opschortingsrecht

De Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de terbeschikkingstelling dan wel openbaarmaking van Visualisaties, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de Opdrachtgever volledig zijn voldaan. De Opdrachtnemer mag de terbeschikkingstelling pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden. 

 

Artikel 9 - Overmacht

 1. De duur van de (uitvoering van de) Opdracht kan worden beïnvloed door factoren die buiten de macht van de Opdrachtnemer liggen, zoals de kwaliteit van de informatie verschaft door de Opdrachtgever, de medewerking van de Opdrachtgever of derden, ongeval, technische storing, ziekte of andere omstandigheden. De termijnen waarbinnen de Opdracht zou moeten worden verricht, zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk in de Opdracht is overeengekomen. De Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming in geval van blijvende overmacht.

 2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige kosten en/of schade geleden door de Opdrachtgever in geval van vertraging of niet nakoming veroorzaakt door overmacht.

 3. De Opdrachtnemer maakt gebruik van de Fair Use Policy voor het hosten van data. Dit houdt in dat we in het geval van overmatig gebruik van de 360 graden tours, gebruikmaken van ons recht de tour offline te mogen halen.

 

 

Artikel 10 - Garantie

 1. De Opdrachtnemer garandeert uitsluitend dat de Visualisaties op het tijdstip van terbeschikkingstelling zullen voldoen aan de schriftelijk vastgestelde specificaties en dat geen functionaliteit in de visualisaties is aangebracht door de Opdrachtnemer die schade kan toebrengen aan programmatuur of data. Garanties omtrent verhandelbaarheid en geschiktheid voor enig gebruik of doel zijn uitdrukkelijk uitgesloten alsook dat de Visualisaties beschikbaar zullen zijn zonder onderbrekingen. 

 2. Gedurende een periode van 14 dagen na terbeschikkingstelling van de Visualisaties is de Opdrachtnemer gehouden naar beste vermogen eventuele substantiële gebreken in de Visualisaties bij het niet voldoen aan de schriftelijk vastgestelde specificaties te herstellen, indien nodig door het vervangen van de Visualisaties. Dit herstel zal gratis worden uitgevoerd mits de verschuldigde vergoedingen tijdig zijn voldaan. De Opdrachtnemer kan kosten voor herstel in rekening brengen in het geval van gebruiksfouten of andere Opdrachtnemer niet toe te rekenen oorzaken. Na afloop van de genoemde periode van 14 dagen zal de Opdrachtnemer niet gehouden zijn tot herstel, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van de Opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.

 2. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat volgens een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien er geen sprake is van een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering dan wel indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de Opdracht bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding van schade op grond van dit artikel meer bedragen dan 4 maal het bedrag van de voor de uitvoering van de Opdracht bedongen vergoeding, met een maximum van € 10.000 per gebeurtenis.

 4. De Opdrachtnemer behoudt onverkort het recht om zich zelfstandig te verweren tegen de stellingen van de benadeelde, die de Opdrachtgever tot schadevergoeding heeft aangesproken. Erkenning van aansprakelijkheid door de Opdrachtgever jegens de benadeelde bindt de Opdrachtnemer niet. De Opdrachtnemer heeft het recht de correspondentie met de benadeelde ter hand te nemen, indien dat naar haar beoordeling noodzakelijk is. De Opdrachtgever verplicht in deze alle medewerking te verlenen, die voor de Opdrachtnemer noodzakelijk is voor het voeren van haar verweer.

 5. Indien door de Opdrachtgever een klacht (door een derde bij o.a. verkoop vastgoed) wordt ontvangen met betrekking tot vermeende fouten in de door de Opdrachtnemer uitgevoerde inmeting, plattegrond en/of rapportage dan stelt zij de Opdrachtnemer daar per ommegaande, doch niet later dan veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk van in kennis, bij gebreke waarvan de gehoudenheid van de Opdrachtnemer tot vrijwaring vervalt. Aansprakelijkheid voor schade is dan uitdrukkelijk uitgesloten.

 6. De verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te vrijwaren vervalt voorts na verloop van veertien (14) dagen na de eerste toezending van de inmeting aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer kan na ommekomst van deze termijn niet meer voor eventuele fouten in de Opdracht worden aangesproken. 

 7. De Opdrachtgever is verplicht om de Opdracht direct na ontvangst te controleren op juistheid. 

Indien eventuele, door de Opdrachtgever geconstateerde, onjuistheid niet binnen de termijn van veertien (14) dagen wordt gemeld bij de Opdrachtnemer, wordt de juistheid van het rapport verondersteld aanwezig te zijn. Na het verstrijken van deze termijn kan de Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten.

 1. Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

 2. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Opdracht.


Artikel 12 -  Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens de Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Opdracht(en) door de Opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Artikel 13 - Persoonsgegevens

 1. In het kader van een Opdracht verstrekt door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op de Opdrachtnemer, kan en moet de Opdrachtnemer soms persoonsgegevens betreffende de Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor de Opdrachtgever verwerken.

 2. De Opdrachtnemer is gerechtigd de persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ter optimalisering van zijn dienstverlening en om de Opdrachtgever in de toekomst te kunnen benaderen met informatie over (diensten en producten van) de Opdrachtnemer. 

 3. Indien en voor zover de Visualisaties geheel of ten dele kwalificeren als persoonsgegevens in de zin van de AVG zullen deze niet door de Opdrachtgever worden gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene.

 

Artikel 14 – Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle Opdrachten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Opdrachtnemer gevestigd is.

 3. In afwijking van het bepaalde in lid 14.2 kunnen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk kiezen voor een andere wijze van geschilbeslechting.

 

Artikel  15 – Bewaren van visuele data

 1. Visuele Data opgeleverd door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, is voor de Opdrachtgever binnen 14 dagen opvraagbaar bij de Opdrachtnemer. 

 2. De Visuele Data wordt door de Opdrachtnemer na de bovengenoemde periode niet meer verstrekt aan de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

 3. Na het verstrijken van de termijn uit artikel 15.1, kan de Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor het verliezen van de Beelden of andere oorzaak waardoor de Beelden niet meer beschikbaar zijn.

bottom of page